Dette har vi gjort i bystyret i Kristiansund så langt

31. desember, 2015

2015 har vi brukt til å suse inn på Rådhuset i hurtigtogsfart, og vi er nå en del av det styrende flertallet, i en veldig bred sammensatt konstellasjon, med alt fra Høyre til SV. Vi synes det er spennende å samarbeide med såpass mange, og ser på dette som en unik mulighet til å spre vårt budskap om livskvalitet og økologisk bærekraft og dermed dytte politikken og de andre partiene i en grønnere retning de neste årene. Nyttår er tid for å skue tilbake på hva vi har fått til så langt. 

De fleste av oss er ferske i politikken, og de første månedene har naturlig nok vært preget av at vi har brukt litt tid på å bli vant til hvordan systemet fungerer. Likevel har vår to-mannsgruppe vært blant de mest aktive i bystyret. Vi har markert oss skikkelig i debatten rundt kommunereformen, der vi har tatt en rolle som forkjempere for lokaldemokratiet og fordeling av offentlige arbeidsplasser. Den andre store saken i år har vært budsjettet. Det var en svært krevende sak, siden utgiftene til Kristiansund i flere år har vært større enn lønningsposen, for å si det enkelt. Likevel har vi satt vårt tydelige stempel på budsjettet. Det blir spennende å jobbe med «prosjekt sykkelbyen», og det var svært gledelig at flere av våre valgkampsaker, som klimaregnskap og grønn byutvikling kom inn i budsjettplanen for 2016. Vi skulle likevel gjerne gjort mer, særlig innenfor næringsutviklingen. Vi må redusere Kristiansunds sårbarhet som har oppstått på grunn av et for ensidig fokus olje og gass. Det er ikke å stikke under en stol at mange av Kristiansunds politikere har vanskelig for å frigjøre seg fra gamle tankemønstre, og det krever langsiktig jobbing om vi skal nå frem med våre idéer (Leserinnlegg «å tråkke på ømme tær») For eksempel vil vi fortsette å jobbe med vårt forslag om å gjøre oljeutvalget om til et omstillingsutvalg.

Her er en liste over våre forslag i bystyret, fremmet i perioden september-desember 2015:

Klimaregnskap

Kristiansund Kommune anerkjenner viktigheten av Paris-avtalen, og EUs forsterkede klimamål. For å sikre måloppnåelse og fremdrift må kommunen ha god styringsinformasjon tilgjengelig. Kommunen skal ta derfor framlegge årlige klimaregnskap, med informasjon om kommunens eget klimafotavtrykk.

Klimaregnskapet skal gi svar på måloppnåelse ovenfor de til enhver tid gjeldende klima- og miljømål som kommunen setter seg. Klimaregnskapet skal for 2016 omhandle kommunens egen virksomhet, og fra 2017 og utover skal det omfatte kommunen som geografisk område. Referansepunkt for klimautslipp må utarbeides, med sikte på å nå nasjonale mål for utslipp innen 2020.

VEDTATT AV FLERTALLSKONSTELLASJONEN I BYSTYRETS BUDSJETTBEHANDLING

Frivilligregnskap

Kristiansund kommune har en stor og engasjert frivillig sektor.  Årlig legges det ned store mengder arbeid som sjelden kommer til syne i det offentliges regnskap og budsjetter, til tross for at slik innsats har en viktig funksjon og verdi for lokalsamfunnet. Frivillighet kan understøtte kommunens eget arbeid, og sikre måloppnåelse utenom kommunens budsjetter.

For å synliggjøre verdien av de frivilliges innsats ber bystyret om at det årlig skal utarbeides et frivilligregnskap for Kristiansund kommune, gjeldende f.o.m. regnskapsåret 2016.

VEDTATT AV FLERTALLSKONSTELLASJONEN I BYSTYRETS BUDSJETTBEHANDLING

Bilfrie gater

Bystyret ber rådmannen legge frem et forslag til hvilke sentrumsgater som kan gjøres bilfrie (gågater), med mål om å gjøre byen mer attraktiv for myke trafikanter, og sikre arealer til lek, spontane aktiviteter og rekreasjon.

VEDTATT I BYSTYRETS BUDSJETTBEHANDLING

Attraktive sentrumsområder

Kristiansund kommune har i dag god parkeringsdekning for bilister, men få myke trafikanter som oppholder seg over lengre tid i sentrum.  Administrasjonen bes legge frem en plan for hvordan rådhusplassen, deler av Kongens Plass og Carolines plass kan gjøres fri for parkering. Et forslag til alternative bruksområder som fremmer liv i sentrum utarbeides.

VEDTATT I BYSTYRETS BUDSJETTBEHANDLING

Fremme sykkelbruk blant kommunalt ansatte

Kristiansund kommune ønsker å fremme bruk av sykkel blant kommunens ansatte. Dette er både forebyggende, trivselsfremmende, utslippsfritt og lite plasskrevende sammenlignet med bilkjøring. Administrasjonen bes utarbeide løsninger for sykkelparkering ved kommunale arbeidsplasser.

VEDTATT I BYSTYRETS BUDSJETTBEHANDLING

Utrede drivstoffavgift for å finansiere økt satsing på grønn transport

Formannskapet ber administrasjonen utrede virkningen av en kommunal drivstoffavgift på 0.95 kr per liter. Drivstoffavgiften øremerkes drift av kommunal sundbåt, bygging av sykkelveinett i henhold til kommunens vedtatte sykkelplan, og trafikksikkerhetstiltak for myke trafikanter. Utredningen skal gi et realistisk bilde av inntektspotensiale, direkte miljøeffekter, handelslekkasje, administrasjonskostnader og en plan for mulig iverksettelse.

FREMMET I FORMANNSKAPET. ORDFØRER AVSLO Å TA SAKEN OPP TIL AVSTEMMING.

Forslag om løsninger for å sikre lokaldemokrati ved en eventuell kommunesammenslåing

For å ivareta lokaldemokratiet i en eventuell storkommune, ber bystyret forhandlingsutvalget om å sikre løsninger som gir en reell selvbestemmelsesrett og innflytelse for distrikter som får stor geografisk avstand fra kommunesenteret. Distriktene skal selv være med på å utforme hvilke løsninger dette innebærer.

ENSTEMMIG VEDTATT I BYSTYRET 24.NOV

 Livskraftige lokalsamfunn. Presisering av forhandlingsutvalgets mandat (kommunereformen)

Forhandlingsutvalget skal i forhandlingene med de aktuelle kommunene vektlegge fordelingen av offentlige arbeidsplasser i hele den nye kommunen, med sikte på å opprettholde livskraftige lokalsamfunn med varierte arbeidsmarked. Antall offentlige arbeidsplasser og lokalisering av stedbundne tjenester søkes beholdt innenfor de opprinnelige kommunegrensene med vekt på å beholde bosetting og ta hensyn til transportbehov.

ENSTEMMIG VEDTATT I BYSTYRET 10.NOV

Alt i alt synes vi at vi har kommet godt i gang, og vi har en engasjert og dyktig gjeng folkevalgte. Lokallaget i Kristiansund er nå også formelt stiftet, og vi håper at vi får enda flere medlemmer og interessante meningsutvekslinger i 2016. Det er få ting som føles mer meningsfullt enn å ta del i den grønne idédugnaden, og kjempe for gode livsvilkår og en bærekraftig fremtid for oss selv, dyra, naturen og kommende generasjoner. De Grønne er mer enn et parti, vi er del av en global bevegelse. Politikken er bare et viktig middel på veien mot målet om et moderne, bærekraftig samfunn der vi fokuserer på livskvalitet fremfor økt forbruk og materiell vekst.

På tampen av 2015 vil vi benytte anledningen til å ønske et riktig godt nytt år til alle venner, partifeller, politiske motstandere, alle på fire bein, alle uten bein, alle vekster og buskvekster, ripsbusker og prydplanter, fisker og krabber, koraller og isbjørn, humler og malt, regnskog og skogsopp. Vi ses i 2016!