Vil avlyse kjøp av sykehustomta

Miljøpartiet De Grønne i Kristiansund vil avlyse kjøp av «sykehustomta». Om det ikke skal bygges fellessykehus her gir det liten mening å utvikle dette området. Det vil være et skrekkelig eksempel på manglende helhetlig tenkning i miljøspørsmål og dårlig byutvikling til en alt for høy pris.

31. juli, 2015

For å ta miljøsaken først: Sykehustomta er et stort, uberørt myrområde som det finnes få av i landet og som av fylkesmannen har definert som et område med stor verneverdi. Derfor har det i tidligere kommuneplaner vært avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål. Myrlandskap er undervurdert som kilde til biologisk mangfold og lagring av klimagasser. Den er veldig viktig som hjemplass til mange planter og dyr, særlig fugler, som kun trives i disse områdene. I tillegg lagres det store mengder karbon i myr. Det er et stort klimaparadoks at Norge bidrar til å redde verdens regnskog, men ødelegger egen myr. *

De økonomiske prioriteringene til kommunen er dessuten tvilsomme. Vi vet lite om hvilke avtaler som er gjort muntlig mellom kommunen og grunneier, men det virker forunderlig at kommunen nå skal kjøpe denne tomta til en pris på 16 millioner kroner når vi kjenner kommunens økonomiske situasjon. Prisen har tidligere blitt kritisert som påfallende høy av flere eiendomsmeglere, og når det ikke er vedtatt å bygge nytt fellessykehus på tomta foreslår vi å la den ligge i fred. Hvilke samfunnsnyttige formål finnes det som er så viktige at man ønsker å rasere verneverdig naturlandskap? Kan ikke disse samfunnsnyttige formålene legges til andre plasser?

Om vi ønsker bærekraftig byutvikling og et levende sentrum bør vi heller satse på fortetting med kvalitet. Vi må bygge byen innenfra og ut. Dette gir mest mening ut i fra et transportsynspunkt, det gir mindre køer og mindre biltrafikk. I tillegg er det god byutvikling. Det gir ingen mening at det legges til rette for store utbyggingsprosjekt i utkanten når det står ledige lokaler i sentrum og uutnyttede næringstomter tilgjengelig.

Vi ønsker ikke at kommunen bruker store penger på å legge til rette for utbygging som vil rasere viktige naturområder.

 

*) Se blant annet denne saken: http://www.nrk.no/norge/_-blir-som-a-slippe-ut-co2-fra-150.000-biler-1.11990650 Myrenes evne til å lagre karbon tas p.d.d. ikke med i vurderingene om vern.